»»
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
مسئول مرگ بیژن قلوزی: متاسفانه روز ٢٣ بهمن خبر رسيد، بيژن قلوز
نمايش سالگرد ٢٢ بهم: مصاحبه با همايون گدازگر اكتبر : روز يك ش
در 8 مارس علیه حجاب : هنوز اعتراض ۳۹سال پیش زنان علیه حجاب و ق
مقاومت مردم عفرين نی: تقريبا نزديك به يك ماه است رژيم تركيه با
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
رضا شهابی نباید به ز:  رضا شهابی عضو هئیت مدیره سندیکای کارگرا
اعلامیه حزب حکمتیست :  ۸ مارس، روز جهانی زن، روز جهانی مبارزه
اعلامیه حزب حکمتیست::  جامعه ایران مانند کوه آتشفشان در غلیان
جنبش آزادی زن در ایر:  اوائل دیماه گذشته چند روز قبل از تظاهرا
در دوران انقلابی تصو: روحانی در سخنرانی ٢٢ بهمن خود از استعارۀ
علائم یک سقوط مالی و:  بُحران اقتصادی حکومت اسلامی جدید نیست.
ربیعی ریاکارانه بر د: پیام خیزش سراسری مردم در دی ماه و ادامه
تا دیر نشده صف خود ر: من هما ارجمند مسئول کمپین بین المللی بست
"مرگ بر کارگر!" هرگز: روز 16 بهمن کارگران هپکو برای دریافت حقو

اطلاعیه مرکز استقلال کردستان

 

کمپین رفراندوم برای استقلال کردستان از هیجده سال پیش برای بلند کردن خواست و صدای  مردم کوردستان جهت انجام رفراندم برای استقلال کردستان از دست رژیم بعث و برپایی دولتی مستقل، فعالانه کوشیده است. در این راستا کارهای رسانه ای و کمپینهای سیاسی را در کوردستان و در کشورهای اروپایی در دستور کار خود گذاشته است، در شناسایی تفکر و مکانیزم رفراندم در کوردستان و در خارج از کوردستان  وجلب پشتیبانی شخصیتها و احزاب و سازمانها ایفای نقش کرده است.

 این کمپین بعد از واژگونی رژیم بعث،دوباره دور جدیدی از فعالیت خود را برای همان خواست رفراندومِ استقلال کردستان آغاز کرد، بالاخص فعالیت این کمپین در زمان تدوین و رای گیری عمومی برای قانون اساسی جدید عراق که توسط احزاب ناسیونالیست کورد فراخوان داده شده بود. این کمپین از طریق جلسات و کنفرانسهای متعدد و همچنین از طریق رسانه ها به مردم فراخوان داد که به این قانون اساسی که کوردستان را بار دیگر زائده قانون اساسی و دولتی اسلامی عربی میکند، رای ندهند. علاوه بر تلاشهای یاد شده از طرف " کمپین رفراندم برای استقلال کردستان" و آراء 98 درصدی اهالی کردستان به اسقلال در یک رفراندم غیر رسمی در سال 2005، اما صاحبان قدرت در کوردستان منافع خود را در تقسیم قدرت و ثروت در سیستم فدرالی میدیدند و برخلاف میل مردم، کوردستان را بخشی از عراق باقی گذاشتند.

بعد چندین سال از کشمکش سیاسی میان حکومت مرکزی و اقلیم کردستان و عواقب ناگوار و سلبی آن بر زندگی آحاد مردم در کوردستان، اکنون حزب دمکرات کوردستان عراق و اتحادیه میهنی فراخوان به رفراندم برای استقلال کوردستان در 25 سپتامبر داده اند.روشن است که این نتیجۀ شکستِ راه چارۀ فدرالی و روا بودن راه چارۀ استقلال است، که چندین سال "کمپین رفراندوم برای استقلال کوردستان" و " جنبش رفراندوم" و مردم آزادیخواه کوردستان، برای آن مبارزه کرده اند و حاکمین کوردستان را در زیر فشار گذاشته اند تا این حقِ مردم کوردستان برای تعیین سرنوشت سیاسی کوردستان برای استقلال در یک رفراندوم به رسمیت شناخته شده و اجرا گردد.

اکنون که برپایی رفراندم از جانب  صاحبان قدرت در کوردستان،مقبول افتاده است، گامِ مهم عبارتِ از برپا کردن رفراندومی آزاد و رسمی و به اجرا در آوردن نتیجه این آراء در میان مردم کوردستان است، که شکی نیست رای دادن به استقلال کردستان است.

و به این خاطر است که این کمپین از این به بعد تحت نام، " مرکز استقلال کوردستان" به فعالیت خود ادامه می دهد، تا قادر شود نتیجه آراء مردم کوردستان به استقلال را به اعلام استقلال دولت کوردستان عراق برساند و همچنین این مرکز برای جلب پشتیبانی برای به رسمین شناختن نتیجه آراء مردم کوردستان و دولت مستقل کوردستان تلاش می کند.

از منظر نقش و دخالتِ  مردم کوردستان درتعیین سرنوشت خود و بیرون کشیدن کوردستان در بی ثباتی و گردابِ سیاسی و برپایی دولت در کوردستان ، " مرکز استقلال کوردستان" به مردم در کوردستان فراخوان میدهد که در این رفراندم که قرار است برگذار شود، شرکت کرده  و به استقلال کوردستان رای بدهند.

همزمان بخاطر تجربه ای که ما و مردم کوردستان از حاکمین کوردستان داریم،الزامی است که مردم کوردستان خود در میدان باشند و جنبش اعمال فشار توده ای را به وجود بیاورند، تا از این راه پیگیریِ جدی در اعمال نتیجه آراء خود داشته باشند و از سوء استفاده و به بازی گرفتن احزاب حاکم از آراء آنها و بکارگیری آن برای مقاصد سیاسی خود ممانعت کنند و اجازه ندهند که احزاب حاکم نتایج این رای گیری را تبدیل به وسیله ای برای بندو بست و معاملۀ در آمد و ثروت خود در سهم فدارلی کنند. همزمان تلاش میکنیم که مانع شویم که خواست اسقلال مردم کوردستان قربانیِ کشمکش قدرت و حاکمیت بین احزاب  نگردد و الزامی است که تمامی احزاب کوردستان ، سوای هر نوع اختلاف سیاسی و کشمکش در میان خود و یا نوع سیاست و نظری که در قبال آینده کوردستان دارند،  پایبند به حق رفراندم و استقلال کوردستان باشند. و همچنین این مرکز تلاش میکنند که سازمان ملل سرپرستی این رفراندوم در مناطق کردنشین در اقلیم و خارج از اقلیم را به عهده بگیرد و به انجام این رفراندوم و استقلال کردستان رسمیت بدهد.

این جنبش توده ای نقش مهمی در ایستادگی در برابر تهدید دول منطقه و ناکام گذاشتن تلاش آنها برای جلوگیری از استقلال کوردستان،خواهد داشت، و همچنان میتواند در سر کار آوردن دولتی که قانون اساسی و قوانین و دستگاهها و امور آن مهر پشتیبانی و فشار توده ای مردم محروم و آزدیخواه را بر خود داشته باشد و دولتی سکولار و غیر قومی و همراه با آن حقوق شهروندی برابر را برای ساکنین آن بدون اختلافات قومی و زبانی و ملی و نژادی تامین کند.

مرکز استقلال کوردستان به عموم مردم آزادیخواه کوردستان و احزاب و سازمانهای توده ای فراخوان می دهد که در این مرکز مشارکت کنند و در تمامی شهرها و مناطق و محلات، فعالین شعبه های آن را تشکیل دهند تا از این طرق یکدست و همه با هم این جنبش سرتاسری توده ای را برای پیروزیِ خواستِ اعلامِ دولتِ مستقل بوجود بیاوریم و موانعِ سرِ راهِ به حقیقت پیوستنِ خواستِ  مردم کوردستان برای استقلال را بر طرف کنیم.

آسو کمال

سازمانده مرکز استقلال کوردستان

17.07.2017