»»
اخباروگزارشات کارگری:  - اعتصاب وتجمع کارگران محور گستر جهاد ن
اخبار و گزارشات کارگ:  - ادامه اعتراضات کارگران کارخانه کیان ک
آلترناتیو کارگری و س: مصاحبه اکتبر با فاتح شیخ درباره اعتراضات
پیام قاطع خیزش اجتما:  خیزش توده ای اخیر در واقع اعتراض اجتماع
حمله تجاوزکارانه دول: جذب حمایت افکارمردم آزادیخواه و مترقی جه
گزارش تصویری تظاهرات: گزارش تصویری تظاهرات علیه حمایت بی بی سی
اخبار و گزارشات کارگ: - اعتصاب متحدانه کارگران کاغذ پارس - از
جنبش توده اى براى سر:  مصاحبه با راديو انترناسيونال درباره ١٨
تهدیدات نظامی و لشکر:  دولت فاشیت ترکیه از شب پنجشنبه ۱۸ ژانوی
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
بیانیه احزاب و سازما:  خیزش کارگران، جوانان، زنان آزاده و تهید
اخبار و گزارشات کارگ:  زنده باد یاد کارگران وآتش نان جان باخته
اهمیت اعتصابات کارگر:  چندین رویداد جنبش کارگری ایران طی ماهها
رضا رخشان و سقوط تا :  اعتراضات اخیر چند هفته گذشته جامعه ایرا
اصلاحات، رفراندوم، س:  جنبش اعتراضی مردم در سه هفته اخیر خواست
دیماە ٩٦، دە روزی کە:  جامعە ایران ٣٩ سالە تشنە آزادی، برابری

در باره مصاحبه صلاح مازوجی بارادیوپیام کانادا - محمودجوانمردی

 

صلاح مازوجی بعداز نقد جدی وافشاء راست روی های حزب کمونیست ایران ازطرف ما درقبال تلاش برای تشکیل جبهه ی مشترک با ارتجاع اسلامی اپوزیسیون خبات اسلامی واحزاب ناسیونالیست کورد،مصاحبه ای را با رادیوپیام کاناداانجام داده است.دراین مصاحبه ناچارشد بپذیرد که نشست باجریان اسلامی خارج ازپرنسیب است وبرما تحمیل شد!!. درمورد دمکراتها ضمن برشمردن سیاستهای راست وسازشکارانه این حزب، ائتلاف باآن وهمچنین جریان زحمتکشان را ناممکن خواند.اما تبصره ای راهم اضافه کرد،مبنی براینکه دربعضی مواردهمکاری با دمکرات راضرور می سازد،ازجمله همین نمونه اطلاعیه ی فراخوان تحریم انتخابات،و یا برسرحفظ امنیت،و مسائلی ازاین قبیل....

قبل ازهرچیزبگویم این راست روی توسط ابراهیم علیزاده صورت گرفته وباید شهامت داشته باشد وحضورا عذرخواهی کند وعمل خود را تحت جوحاکم درمنطقه آگاهانه نامگذاری کند.

دوما درمیان حکومتهای جدی بورژوا رسم براین است اگریکی ازمهره های حکومتشان خطای بزرگ انجام دهد،اورا برکنار میکنند.حال آنکه حزب کمونیست ایران، خود را کمونیست جدی میخواند،لازم است حداقل جدیت احزاب بورژوا را ازخودنشان دهد وابراهیم علیزاده رابه دلیل واردکردن ضربات مهلک به صفوف جنبش مارکسیستی ،برکنارنمایند.اگراین عمل صورت نگیردنقدصلاح مازوجی فقط جنبه فرارازافکارعمومی قلمدادخواهدشد.

اما ملاحظه درموردحفظ امنیت درکردستان باهمکاری باحزب دمکرات،عملانشان میده دبه لحاظ تئوری مارکسیستی صلاح مازوجی توان موضعگیری درست ندارد ودوباره آمادگی آنرا دارد تا درباغ ناسیئونالیسم کومله قدم زنی کند.

صلاح مازوجی خود میداند که تمامی نا امنیهای /٣٨سال گذشته وضرباتیکه جمهوری اسلامی توانسته برمردم کوردستان واردکند،مستقیما باهمکاری دمکرات صورت گرفته است که من به چند نمونه ی آنهااشاره میکنم تا روشنترباشد.

١-  درهنگامیکه وجودهیئت نمایندگی خلق کورد مانع بزرگی برسرراه رسیدن جمهوری اسلامی به اهداف وهمچنین تثبیت آن شده بود،باچراغ سبزحکومت مبنی براینکه مافقط شماحزب دمکرات رابه عنوان نماینده مردم کوردمیشناسیم،حزب دمکرات ذوق زده شد وهیئت نمایندگی را ناآکام کردوقاسملو راهی قم شد وبه دست بوسی ولبیک خمینی پرداخت.

٢- هنگامیکه بعدازلبیک از قاسملو خواستند برای خوش خدمتی ونشان دادن حسن نیت ارتش رااسکورت تا پادگانهاراتقویت کنند،حزب دمکرات جواب مثبت داد.هنگامیکه مردم مبارزمهابادباهمکاری تشکیلات مخفی وباآمادگی نیروی پیشمرگ کومه له ،درروستای دریاز در دروازه  ورودی مهاباد-اورومیه به مدت یک هفته اعتصاب کرده وراه ورود ارتش را بستند،حزب دمکرات مردم راتهدیدکرد اگرراه رابازنکنندبه آنها تیراندازی خواهندکرد!!،مردم ازترس جاده راتخلیه کردند وارتش  با اسکورت حزب دمکرات،واردشهرشدوهفته بعدش شهرراوسیعا توپ باران کردوصدمات سنگینی به مردم واردآمد.آن هنگام بود که مردم شعار میدادند"حزب دمکرات خوش باشد پاسدار داخل شهراست"

٣- هرجاحزب دمکرات مقرداشته،آنجا ناامن ترین نقاط کوردستان بوده است. به دلیل توهم قاسملوواربدون نگهبان می خوابیدند.رژیم هم شبانه محاصره اشان میکردوهمه دستگیر میشدندوبعدپاسداران مردم رابه رگبارمیبستند.بارهااین تکرارشد وباعث یأس وناأمیدی بیشترمیشدند.

٤-بابهانه سازی وضرب وشتم هواداران کومله ،وتهدیدمردم وکتک زدن آنها برای ارضاء خاطرکهنه مالکین وایجادچند درگیری با کۆمله همیشه فضای سنگینی رابرمردم کوردستان تحمیل کرده بود.

٥-با دفاع ازصاحبان کوره پزخانه هاودیگرمراکزتولیدی فضای سنگینی رابرای کارگران ایجادکرده بود.

٦-درجنگ /٢٤روزه سنندج هیچ شرکت نکرد،بلکه باتمام قواکوشید تا مقاومت مردم رابه شکست بکشاند.درهنگامیکه احتیاج به گلوله توپ بود تاآخرین سنگرهای ارتش فتح شود،حتی درمقابل پول زیادهم حاضرنشدگلوله توپ به کومله بفروشد.

٧-تلاش برای راه انداختن جنگ میان تورک وکورددرنقده ومیاندواب که باهوشیاری مردم وافشای آن ازطرف کۆمله نقش براب شد.

٨-توهم پراکنی ودنبال توهم رفتن .کاربه جایی رسیدکه رهبرانشان دراین راه خودرابه باددادند.

٨-بهانه گیری به احزاب کم نفوذ درکوردستان وخلع سلاح آنهاوسربریدن پیشمرگان پیکار.

٩-١٠-١١ووووو'

سؤال این است کدام امنیت باحزب دمکرات تأمین میشود که حالاصلاح مازوجی بهانه ودریچه سازش رابرای ابراهیم علیزاده همچنان بازمیگذاردتابازهم درفرصتهای دیگردرراستای نیاتش ازکۆمله بهره ببرد؟

بااین توضیحات ازهمه مارکسیستهامیخواهم که ازاین ببعدهوشیارتربه قضیه بنگرندودیگراجازه ندهنداین اتفاق ناگوارتکرارشود.

اعضای حزب کمونیست  ایران اگرمعتقدهستندمرحله انقلاب سوسیالیستی میباشد،راهی ندارندجزایجادجبهه باکارگران وزحمتکشان وبرابری طلبان.

محمودجوانمردی ٢٠١٧/٥/١٥