»»
اخباروگزارشات کارگری:  - اعتصاب وتجمع کارگران محور گستر جهاد ن
اخبار و گزارشات کارگ:  - ادامه اعتراضات کارگران کارخانه کیان ک
آلترناتیو کارگری و س: مصاحبه اکتبر با فاتح شیخ درباره اعتراضات
پیام قاطع خیزش اجتما:  خیزش توده ای اخیر در واقع اعتراض اجتماع
حمله تجاوزکارانه دول: جذب حمایت افکارمردم آزادیخواه و مترقی جه
گزارش تصویری تظاهرات: گزارش تصویری تظاهرات علیه حمایت بی بی سی
اخبار و گزارشات کارگ: - اعتصاب متحدانه کارگران کاغذ پارس - از
جنبش توده اى براى سر:  مصاحبه با راديو انترناسيونال درباره ١٨
تهدیدات نظامی و لشکر:  دولت فاشیت ترکیه از شب پنجشنبه ۱۸ ژانوی
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
بیانیه احزاب و سازما:  خیزش کارگران، جوانان، زنان آزاده و تهید
اخبار و گزارشات کارگ:  زنده باد یاد کارگران وآتش نان جان باخته
اهمیت اعتصابات کارگر:  چندین رویداد جنبش کارگری ایران طی ماهها
رضا رخشان و سقوط تا :  اعتراضات اخیر چند هفته گذشته جامعه ایرا
اصلاحات، رفراندوم، س:  جنبش اعتراضی مردم در سه هفته اخیر خواست
دیماە ٩٦، دە روزی کە:  جامعە ایران ٣٩ سالە تشنە آزادی، برابری

جواب اين سازش سياسى را با سند و مصوبات تشكيلاتى نمى توان داد! در باره بيانيه اخير ٦ حزب كردستانى ونقش كومه له در آن همايون گدازگر

 

كومه له (سازمان كردستان حزب كمونيست ايران) در بيش از دو دهه گذشته در برخورد به هر بحران و راست روى سياسى رهبرى آن، هر جا مورد نقد و اعتراض قرار گرفته است، همواره كمونيزم كارگرى و منصور حكمت را بعنوان چماق و ابزار ساكت كردن ناراضيان و مخالفين خود به ميدان آورده و سعى كرده است اعتراض و انتقاد از درون و بيرون به سازشكاريها و تحويل دادن تمام و كمال كومه له به ناسيوناليسم كرد را با علم كردن هوادارى از "شبح كمونيزم كارگرى" جواب بدهد. اما معلوم است انسانهاى سياسى جدى را كه در دل تحولات كنونى، نقش چپ و كمونيسم در كردستان برايشان مهم است با اين ترفندها نمى توان از ميدان بدر كرد. هنوز انسانهاى زيادى در وراى چهارچوب هاى حزبى و تشكيلاتى موجود، سرنوشت كومه له در دل تلاطم كنونى منطقه را پيگرى و در آن دخالت مى كنند، و طبعا هدف آنها تقويت جبهه چپ و كمونيسم در كردستان در مقابل جريانات ناسيوناليستى است كه براى آينده كردستان خوابهاى نگران كننده مى بيند .

 

در برخورد به انتقادات اخير به بيانيه مشترك كومله با احزاب ناسيوناليست و مذهبى كرد، آنچه رهبرى كومه له و طرفداران اين "اقدام مشترك" عملا و آگاهانه از آن طفره مى روند، پرداختن به  اوضاع سياسى و تحولات منطقه اى است كه دائم در حال تغيير و تاثير گذارى بر احزاب و نيروهاى سياسى است. رهبرى كومه له در اظهارات خود بلوك بندى هاى منطقه اى حول سياستهاى روسيه و آمريكا را كه احزاب و نيروهاى موجود در آن منطقه را به زير مجموعه خود تبديل كرده است قبول دارد، اما وقتى پاى خودشان به ميان مى آيد از آن مبرا و از اين تصوير كنار گذاشته مى شوند. انگار آنها از آن هيچ تأثيرى نمى پذيرند و هيچ فشارى احساس نمى كنند. احزاب ناسيوناليست كردستان ايران سالهاست كه بدنبال جريانات راست از سلطنت طلب گرفته تا دولتهاى مرتجع منطقه و دولتهاى غربى بدنبال پشتيبانى بمنظور فشار آوردن و گفتگو با جمهورى اسلامى هستند. براى رسيدن به اين هدف كنفرانسهاى متعددى در كشورهاى غربى و آمريكا برگزار شد و با كشورهاى مرتجع تماسهايی گرفته شد. اما اين تلاشها آنزمان بعلت مذاكرات غرب با جمهورى اسلامى و وابستگى حكومت اقليم كردستان عراق به جمهورى اسلامى بجايي نرسيد. 

  با اينحال پديدار شدن و انتخاب رئيس جمهور جديد آمريكا و در پيش گرفتن سياست تهديد عليه جمهورى اسلامى از سوى او بار ديگر در احزاب ناسيوناليست كرد موجب اميدوارى شد و بحث اتحاد و جبهه و باهم بودن باتوجه به تهديدات آمريكا عليه جمهورى اسلامى در بين آنها بالا گرفت. حزب دمكرات كردستان و سازمان زحمتكشان كردستان علنا از سياستهاى رئيس جمهور جديد آمريكا در قبال جمهورى اسلامى دفاع كرده و كمپين اتحاد و جبهه متحد احزاب ناسيوناليست را يكبار ديگر راه انداختند. همزمان فشار بارزانى و تقابل او با پ ك ك و دعوت از احزاب ناسيوناليست كرد ايرانى در سمينار نهاد "ميرى" در اربيل كه در واقع به جهت هماهنگ شدن اين احزاب با سياستهاى جديد دولت ترامپ برپا گرديد، به اضافه فشار جمهورى اسلامى از طريق پارلمان عراق براى بيرون كردن احزاب اپوزيسيون از كردستان عراق، همگى عواملى بودند كه بر متن توهم هميشگى كومه له به ناسيوناليسم كرد و دنباله روى از آن به بهانه شركت در جنبش كردستان، كومه له را به كمپين اتحاد و همكارى با احزاب ناسيوناليستى و جريان اسلامى خبات كشاند، جريانى كه خواهان برپايی جمهورى اسلامى در كردستان است. جريانى كه متحد واقعى جريانات سلفى در شهرهاى كردستان است. 

 

چشم بستن براين واقعيات و نشان دادن مصوبات كنگره هاى كومه له در مورد مناسبات و همكارى با احزاب براى توجيه به راست چرخيدن اخير توسط رهبرى كومه له، عكس مار را به مردم نشان دادن است. در دل تغيير و تحولات هر روزه در منطقه اين ادعا كه گويا كومه له با امضاى بيانيه با ٥ حزب ديگر آنها را وادار به تحريم انتخابات كرده است غير واقعى است. اين احزاب كه فعلا در باد حمله نظامى آمريكا و در رؤياى برپايی دومين حكومت اقليم كردستان خوابيده اند، قطعا اين بار به تنهايی و بدون هيچ اتحاد و بيانيه اى انتخابات را تحريم مى كردند. همانطور كه در انتخابات قبلى كه خبرى از حمله نظامى آمريكا نبود از سر ابن الوقتی هميشگى با ساز اصلاح طلبان كرد هماهنگ شدند و مردم را به شركت در انتخابات تشويق كردند. اتفاقا در اين اتحاد و همكارى اين كومه له است كه دنباله رو برنامه احزاب ناسيوناليست براى شركت در گوشه اى از قدرت در كردستان ايران و بهم بافتن حكومت اقليم ديگرى شده است. و طنز تلخ اينجاست كه دبير اول كومه له سرپرستى طرح همكارى و جبهه اى را بعهده گرفته است كه عبدالله مهتدى فراخوان دهنده و مبتكر اوليه آن بود. 

 

اين دوستان بخوبى مى دانند كه بوسيله سازمان خبات نيرويی در شهرهاى كردستان براى تحريم انتخابات بسيج نمى شود. واقفند كه در شهرهاى كردستان اگر همكارى و اتحاد عملى در كار باشد (كه هست)، بوسيله كارگران و فعالين سياسى چپ پيش برده مى شود نه با احزاب ناسيوناليست و اسلامىی. اما كومه له از آنجا كه اسير افق و دورنماى جريانات ناسيوناليست در كردستان است، متحدان خود را هم از ميان آنها انتخاب مى كند.

 

قطعا اين اقدامات سازشكارانه توسط كومه له تاثير منفى بر مبارزات راديكال و آزاديخواهانه در جامعه كردستان خواهد گذاشت. بااينحال كومه له محكوم به پيمودن اين راه نيست. صف چپ و كمونيستى درون و بيرون كومه له مى توانند مانع سياستهاى راست روانه رهبرى آن بشوند. 

 

١١ مه ٢٠١٧