»»
کینه و خشم سرمایه دا:  بیشتر از دو هفته است که محمود صالحی از
امنیت - سیوان كریمی:  بعد از حمله دولت آمریكا و ناتو به عراق
اتحاد و همبستگی رمز :  یک شنبه دوازدهم نوامبر امسال ساعت نه شب
کنفدراسیون اتحادیه ه: به: وزارت امور خارجه فدرال سوئیسسفارت جم
نامه اعتراضی اتحادیه:  ۱۵ نوامبر ۲۰۱۷، ژنو به جناب حسن روحانی
در باره ضرورت گسترش :  حاکمیت سرمایه بر تولید و منابع طبیعی جه
قرار مصوبه کنگره هشت:  الف- بر بستر تداوم حاکمیت ننگین جمهوری
به تحقق انقلاب کارگر: طبق موازین سازمانی، به طور روتین، کنگره
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
اعلامیه حزب حکمتیست::  تراژدی هولناک زلزله قلب صدها میلیون انس
اعلامیه حزب حکمتیست::  طبق اخبار منتشر شده ، نزدیکیهای ساعت ٢٢
پیام حسین مرادبیگی (:  با درودهای فراوان برگزاری کنگره هشتم ح
پلنوم ٣٦ کمیته مرکزی:  بعد از برگزاری کنگره هشتم حزب حکمتیست،
جامعه ایران به پیشرو:  ۱- گسترش قابل توجه اعتراضات و اعتصابات
کنگره اکتبر، کنگره :  کنگره اکتبر، کنگره هشتم حزب کمونیست کار
قطعنامه در باره اوضا:  ۱- حزب کمونیست کارگری - حکمتیست برای یک

طرح هاى ارتجاعى براى آينده کردستان عراق محکوم است - منصور حکمت

Featured طرح هاى ارتجاعى براى آينده کردستان عراق محکوم است  - منصور حکمت

این اطلاعیه را منصور حکمت در سال 1996 در رابطه با حمله رژیم اسلامی به مقر حزب دموکرات کردستان ایران با همکاری اتحادیه میهنی و تصرف شهر اربیل توسط ارتش عراق و نیروهای بارزانی نوشته است. در آن زمان هنوز صدام حسین در قدرت بود. هنوز اقلیم کردستان تشکیل نشده بود. هنوز عراق کاملا توسط آمریکا و موتلفینش ویران نشده بود. این اطلاعیه بیانگر خط کمونیستی کارگری است. علیرغم تفاوت های نسبتا بسیار سیاسی این اطلاعیه میتواند در شرایط حاضر نیز منتشر شود.

کردستان عراق تحولات تعيين کننده اى را از سر ميگذراند. حمله نيروهاى ايران به اردوگاه حزب دمکرات کردستان ايران در عمق خاک عراق، که با تبانى و همکارى رسمى اتحاديه ميهنى (جريان جلال طالبانى) صورت گرفت، صرفا پيش درآمد رويدادهايى به مراتب تعيين کننده تر بود. تصرف شهر اربيل توسط ارتش عراق و نيروهاى مسعود بارزانى (حزب دمکرات کردستان عراق) و سپس ورود نيروهاى بارزانى به سليمانيه و هزيمت اتحاديه ميهنى معادلات سياسى در کردستان عراق را بکلى دگرگون کرده است.
از نقطه نظر مردم کردستان عراق، که سهمشان چه تحت رژيم قومپرست و جنايتکار عراق و چه در "نظم نوين جهانى" و "منطقه امن" سازمان ملل و آمريکا و تحت حاکميت احزاب ملى - عشيرتى و ارتجاعى کرد، جز رنج و محروميت و آوارگى و بى حقوقى نبوده است، اين يک چرخش ارتجاعى ديگر در اوضاع است که بار ديگر دورنماى تاريکى را در برابر ميليونها مردم قرار داده است. اعاده حاکميت وحشيانه عراق، چه مستقيما و چه با واسطه تيولدارى حزب دمکرات، خطر بالفعلى است که مردم را تهديد ميکند. عراق و هم پيمانان امروزش اميدوارند که پنج سال محروميت و بى حقوقى و دربدرى مردم زير دست احزاب ارتجاعى کرد و تبديل شدنشان به آوارگان تحت الحمايه سازمان ملل و پناهندگانى بى هويت در سرزمين خويش، آنها را براى در آغوش گرفتن "ثبات" و "رفع تحريم" اهدايى عراق و بارزانى آماده کرده باشد. شک نيست که بهاى اين "ثبات"، اگر اساسا صورت گيرد، سرکوب و اختناق شديد و سيستماتيک و سلب آشکار حقوق مدنى و اجتماعى مردم خواهد بود.
رويدادهاى اخير کردستان، حکم آشکار محکوميت همه دولتها و احزاب بورژوايى و ارتجاعى درگير در منطقه است. سهم آمريکا و دول غربى و سازمان ملل ها و رسانه هايشان در مشقات امروز و ٥ سال اخير مردم کردستان غير قابل انکار است. ميليتاريسم و قدرت طلبى آمريکا در منطقه، و جناياتى که عليه مردم کل عراق مرتکب شده و باز تدارک ميبيند، بايد قويا از جانب هرکس که سرسوزنى براى آزادى و انسانيت دل ميسوزاند محکوم شود. اعاده حاکميت رژيم عراق، بعنوان يک رژيم مرتجع، سرکوبگر، قومپرست و ضد مردمى، بدون هيچ شبهه اى محکوم است. آزادى مردم کردستان، و تحقق حقوق انسانى و مدنى آنها در چهارچوب عراق، مادام که چنين نظام و رژيمى در اين کشور بر سر کار است، غير ممکن است. اتحاديه ميهنى کردستان و حزب دموکرات کردستان بارها نشان داده اند که نه فقط هيچ جايى در تلاش تاريخى مردم کردستان عراق براى رهايى از ستم ملى و تبعيضات اجتماعى ندارند، بلکه خود جزو اولين موانعى هستند که بايد از سر راه مردم و مبارزه آزاديخواهانه آنها کنار زده شوند. رهايى مردم کردستان بدون خلاصى از سلطه اين احزاب ارتجاعى و پايان دادن به ميداندارى آنها در صحنه کردستان ممکن نيست. و بالاخره، تشبثات ديگر دول ارتجاعى منطقه، بويژه ايران و ترکيه عليه مردم کردستان قويا محکوم است و بايد فورا پايان داده شود.
طرح هاى همه اين مرتجعين عليه زندگى و هستى و حرمت و آزادى مردم کردستان عراق را ميتوان نقش بر آب کرد. شرط اصلى رهايى و آزادى مردم کردستان خلاصى از چنبره اين دول و احزاب ارتجاعى و گرد آمدن آنها حول پرچم سوسياليسم و طبقه کارگر و صف کمونيسم کارگرى در منطقه است.
حزب کمونيست کارگرى ايران تمام احزاب و نيروهاى ارتجاعى درگير در صحنه امروز کردستان عراق و افقهاى ضد مردمى آنها را قويا محکوم ميکند و بار ديگر بر همبستگى خود با طبقه کارگر، کمونيسم کارگرى و مبارزه مردم زحمتکش در کردستان عراق براى آزادى و برابرى تاکيد ميکند. حزب کمونيست کارگرى ايران هر نوع توافق از بالا ميان رژيم عراق و احزاب ملى - عشيرتى کرد براى تعيين تکليف سياسى و حقوقى کردستان را مردود ميداند و خواهان مراجعه به آراء آزاد و مستقيم خود مردم کردستان عراق در مورد آينده سياسى کردستان است.

دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران
١٢ سپتامبر ٩٦