»»
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
مسئول مرگ بیژن قلوزی: متاسفانه روز ٢٣ بهمن خبر رسيد، بيژن قلوز
نمايش سالگرد ٢٢ بهم: مصاحبه با همايون گدازگر اكتبر : روز يك ش
در 8 مارس علیه حجاب : هنوز اعتراض ۳۹سال پیش زنان علیه حجاب و ق
مقاومت مردم عفرين نی: تقريبا نزديك به يك ماه است رژيم تركيه با
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه حزب کمونیست کارگری ا
رضا شهابی نباید به ز:  رضا شهابی عضو هئیت مدیره سندیکای کارگرا
اعلامیه حزب حکمتیست :  ۸ مارس، روز جهانی زن، روز جهانی مبارزه
اعلامیه حزب حکمتیست::  جامعه ایران مانند کوه آتشفشان در غلیان
جنبش آزادی زن در ایر:  اوائل دیماه گذشته چند روز قبل از تظاهرا
در دوران انقلابی تصو: روحانی در سخنرانی ٢٢ بهمن خود از استعارۀ
علائم یک سقوط مالی و:  بُحران اقتصادی حکومت اسلامی جدید نیست.
ربیعی ریاکارانه بر د: پیام خیزش سراسری مردم در دی ماه و ادامه
تا دیر نشده صف خود ر: من هما ارجمند مسئول کمپین بین المللی بست
"مرگ بر کارگر!" هرگز: روز 16 بهمن کارگران هپکو برای دریافت حقو

زنده باد کارگران کارخانجات آذر آب و هپکو - رحمان حسین زاده

کارگران آذرآب و هپکو  در اراک تا هم اکنون درس خوبی به دولت سرمایه اسلامی، به نیروی سرکوبگر و وزیر کار آن و به کار فرما و صاحبان کار داده اند. به آنها فهماندند در مقابل اتحاد و همبستگی مبارزاتی، پشتکار و ابتکار و روش موثر مبارزه کارگری راهی جز عقب نشینی ندارند. معذرت خواهی فرماندهان سرکوبگر نیروی انتظامی، سراسیمگی دولت و جناب وزیرکار ربیعی و وعده اش به پرداخت فوری بخشی از دستمزدهای معوقه، برکنارشدن مدیر کارخانه آذرآب و دوتن از دستیاران نزدیکش اولین نتایج مبارزه متحدانه روزهای اخیر است. یکباردیگر و برای هزاران بار این درس بدیهی مبارزه جمعی و متحد کارگری یادآوری شد ، که در جدال دایمی گاه نهان و گاه آشکار طبقه کارگر با طبقه سرمایه دار و دولت حامی و کل دم و دستکاه سرکوب و ارعاب و دروغ و تحمیق و توطئه گری تنها به میدان آمدن اراده متحد و سازمانیافته و خودآگاه کارگری تضمین کننده پیشروی مبارزاتی است و معجزه ای در کار نیست. پیشروی روزهای اخیر در اراک و با ابتکار کارگران آذرآب و هپکو تنها یک جلوه شورانگیز از کل نوک کوه عظیم قدرت طبقاتی و حق طلبی جنبش کارگری ایران است. به همین دلیل در اعلامیه هفته قبل حزبمان اعلام کردیم." آنچه امروز در اراک مقابل چشم ما در جریان است پرده ای از یک کشمکش سیاسی و طبقاتی قدیمی و حاد و تشدید یافته در جامعه ایران و در متن بحران همه جانبه و لاعلاج جمهوری اسلامی است. وضعیت کنونی مختص و محدود صنایع و مراکز کارگری در اراک نیست، کل مراکز کارگری کوچک و بزرگ، میلیونها کارگر و خانواده کارگری با وضعیت کم و بیش مشابهی روبرو هستند. در مقابل صف اقلیتی مفتخور و طفیلی و فاسد و سرکوبگر تحت حمایت نیروهای سرکوب حکومت اسلامی، اکثریت عظیم مردم کارگر و زحمتکشی قرار دارند که منفعت واحد و درد مشترکی دارند. این تعرض به کارگران اراک تعرض به کل طبقه کارگر و دهها میلیون مردم زحمتکش جامعه ایران است". 

اگر تعرض به کارگران هپکو و آذرآب نشانه تعرض به کل طبقه کارگر و دهها میلیون مردم زحمتکش جامعه ایران است، در عین حال هر درجه از پیشروی و موفقیت کارگران در اراک به کل طبقه کارگر و دهها میلیون مردم زحمتکش جامعه مربوط است. اعتراضات متحد و موثرتاکنونی هپکو و آذرآب در یک هفته اخیرنه تنها راه را نشان داده است، بلکه راه تداوم مبارزه موثر کارگری را هموارترکرده است. اعتراضات قدرتمند کارگران هپکو و آذرآب نمونه درخشان مبارزات کارگری و اما تنها نمونه نیستند. هر نیروی درگیر و یا هر ناظر واقع بین میتواند گستردگی اعتراضات کارگری در سراسر ایران را ببیند. چشم انداز امید بخش به حرکت درآمدن جنبش توده ای طبقه کارگر، یکی از فاکتورهای تعیین کننده جدال سیاسی و طبقاتی پیشاروی جامعه ایران است. دور نیست آن روز که کل پتانسیل طبقه کارگرو صف اردوی کار ایران تمام قد برای سد کردن همه جانبه تعرضات بورژوازی و پایان دادن به حاکمیت سرمایه در ایران به میدان آید. این قدرت طبقاتی دگرگون کننده را به میدان میکشیم وآن روز تعیین تکلیف قطعی با بورژوازی را ممکن میکنیم.  

***