»»
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
چپ در دانشگاە، بمناس: سوال: دە سال پیش شما یکی از دانشجویان فع
ما چیزی برای از دست : کارگران و مزدبگیران: همچنان که اطلاع دا
ناسیونالیسم و زلزله،:  آقای مصطفی هجری دبیرکل حزب دمکرات کردست
ده سال گذشت درود بر :  کمتر از یک هفته به شانزدهم آذر روز دانش
تجربە داب پس از ١٠ س:  سال ١٣٨٦ فضای دانشگاە های ایران بعد از
حمله نظامی تحت پوشش :  طی هفته اخیر رسانه های بستر اصلی و اجتم
گرانى: سياست فلاكت -:  تصميم دولت براى افزايش قيمت نان از اول
گرامیداشت ١٦ آذر دفا: در دنیای پر تحول ما که حکومتهای استبدادی
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
زلزله ، جمهوری اسلام: ابعاد خسارت و تلفات انسانی فاجعه زلزله د
خشونت نسبت به زنان، :  در گوگل عبارت خشونت نسبت به زن را جستجو
استفاده از کودکان در: در هفته گذشته فیلمی کوتاه و گزارش گونه ت
نشریه اکتبر شماره 23: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
سخنان فاتح شیخ در کن:  قلب من امروز لبریز افتخار و شادی است از
حراج بردگان در ليبى :  در روزهاى اخير پرده از جنايت ديگرى در ن

زنده باد کارگران کارخانجات آذر آب و هپکو - رحمان حسین زاده

کارگران آذرآب و هپکو  در اراک تا هم اکنون درس خوبی به دولت سرمایه اسلامی، به نیروی سرکوبگر و وزیر کار آن و به کار فرما و صاحبان کار داده اند. به آنها فهماندند در مقابل اتحاد و همبستگی مبارزاتی، پشتکار و ابتکار و روش موثر مبارزه کارگری راهی جز عقب نشینی ندارند. معذرت خواهی فرماندهان سرکوبگر نیروی انتظامی، سراسیمگی دولت و جناب وزیرکار ربیعی و وعده اش به پرداخت فوری بخشی از دستمزدهای معوقه، برکنارشدن مدیر کارخانه آذرآب و دوتن از دستیاران نزدیکش اولین نتایج مبارزه متحدانه روزهای اخیر است. یکباردیگر و برای هزاران بار این درس بدیهی مبارزه جمعی و متحد کارگری یادآوری شد ، که در جدال دایمی گاه نهان و گاه آشکار طبقه کارگر با طبقه سرمایه دار و دولت حامی و کل دم و دستکاه سرکوب و ارعاب و دروغ و تحمیق و توطئه گری تنها به میدان آمدن اراده متحد و سازمانیافته و خودآگاه کارگری تضمین کننده پیشروی مبارزاتی است و معجزه ای در کار نیست. پیشروی روزهای اخیر در اراک و با ابتکار کارگران آذرآب و هپکو تنها یک جلوه شورانگیز از کل نوک کوه عظیم قدرت طبقاتی و حق طلبی جنبش کارگری ایران است. به همین دلیل در اعلامیه هفته قبل حزبمان اعلام کردیم." آنچه امروز در اراک مقابل چشم ما در جریان است پرده ای از یک کشمکش سیاسی و طبقاتی قدیمی و حاد و تشدید یافته در جامعه ایران و در متن بحران همه جانبه و لاعلاج جمهوری اسلامی است. وضعیت کنونی مختص و محدود صنایع و مراکز کارگری در اراک نیست، کل مراکز کارگری کوچک و بزرگ، میلیونها کارگر و خانواده کارگری با وضعیت کم و بیش مشابهی روبرو هستند. در مقابل صف اقلیتی مفتخور و طفیلی و فاسد و سرکوبگر تحت حمایت نیروهای سرکوب حکومت اسلامی، اکثریت عظیم مردم کارگر و زحمتکشی قرار دارند که منفعت واحد و درد مشترکی دارند. این تعرض به کارگران اراک تعرض به کل طبقه کارگر و دهها میلیون مردم زحمتکش جامعه ایران است". 

اگر تعرض به کارگران هپکو و آذرآب نشانه تعرض به کل طبقه کارگر و دهها میلیون مردم زحمتکش جامعه ایران است، در عین حال هر درجه از پیشروی و موفقیت کارگران در اراک به کل طبقه کارگر و دهها میلیون مردم زحمتکش جامعه مربوط است. اعتراضات متحد و موثرتاکنونی هپکو و آذرآب در یک هفته اخیرنه تنها راه را نشان داده است، بلکه راه تداوم مبارزه موثر کارگری را هموارترکرده است. اعتراضات قدرتمند کارگران هپکو و آذرآب نمونه درخشان مبارزات کارگری و اما تنها نمونه نیستند. هر نیروی درگیر و یا هر ناظر واقع بین میتواند گستردگی اعتراضات کارگری در سراسر ایران را ببیند. چشم انداز امید بخش به حرکت درآمدن جنبش توده ای طبقه کارگر، یکی از فاکتورهای تعیین کننده جدال سیاسی و طبقاتی پیشاروی جامعه ایران است. دور نیست آن روز که کل پتانسیل طبقه کارگرو صف اردوی کار ایران تمام قد برای سد کردن همه جانبه تعرضات بورژوازی و پایان دادن به حاکمیت سرمایه در ایران به میدان آید. این قدرت طبقاتی دگرگون کننده را به میدان میکشیم وآن روز تعیین تکلیف قطعی با بورژوازی را ممکن میکنیم.  

***