»»
کینه و خشم سرمایه دا:  بیشتر از دو هفته است که محمود صالحی از
امنیت - سیوان كریمی:  بعد از حمله دولت آمریكا و ناتو به عراق
اتحاد و همبستگی رمز :  یک شنبه دوازدهم نوامبر امسال ساعت نه شب
کنفدراسیون اتحادیه ه: به: وزارت امور خارجه فدرال سوئیسسفارت جم
نامه اعتراضی اتحادیه:  ۱۵ نوامبر ۲۰۱۷، ژنو به جناب حسن روحانی
در باره ضرورت گسترش :  حاکمیت سرمایه بر تولید و منابع طبیعی جه
قرار مصوبه کنگره هشت:  الف- بر بستر تداوم حاکمیت ننگین جمهوری
به تحقق انقلاب کارگر: طبق موازین سازمانی، به طور روتین، کنگره
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
اعلامیه حزب حکمتیست::  تراژدی هولناک زلزله قلب صدها میلیون انس
اعلامیه حزب حکمتیست::  طبق اخبار منتشر شده ، نزدیکیهای ساعت ٢٢
پیام حسین مرادبیگی (:  با درودهای فراوان برگزاری کنگره هشتم ح
پلنوم ٣٦ کمیته مرکزی:  بعد از برگزاری کنگره هشتم حزب حکمتیست،
جامعه ایران به پیشرو:  ۱- گسترش قابل توجه اعتراضات و اعتصابات
کنگره اکتبر، کنگره :  کنگره اکتبر، کنگره هشتم حزب کمونیست کار
قطعنامه در باره اوضا:  ۱- حزب کمونیست کارگری - حکمتیست برای یک

اعلامیه حزب حکمتیست بمناسبت روز جهانی زن در ۸ مارس، علیه نظم ضد زن بپاخیزید! آزادی زن یک رکن آزادی هر جامعه است!

Featured اعلامیه حزب حکمتیست بمناسبت روز جهانی زن  در ۸ مارس، علیه نظم ضد زن بپاخیزید!  آزادی زن یک رکن آزادی هر جامعه است!

 

نظامی که نصف انسانها در آن بخاطر جنسیت شان مورد تبعیض قرار میگیرند، ضد انسانی است. نظامی که آپارتاید جنسی و نژادی را به رکن مناسبات اجتماعی و شیوه حکومت مداری تبدیل و حقوق و هویت اولیه انسانها را انکار میکند، فاشیستی است. جامعه ای که این ستم را قبول میکند و در مناسبات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خود هضم و بازتولید میکند، وارونه است. جنبشهائی که رفع ستم فوری بر اساس جنسیت را غیر ممکن و یا موکول به محال میکنند، در تداوم و بقای این ستمگری ذینفع اند. جهانی که در آن خشونت و جنایت و بردگی زن بیداد میکند، به زن ستیزی نیاز دارد. نظامی که این بردگی و خشونت را مبنای کسب سود سرمایه کرده است، باید سرنگون شود. فرودستی زن و بردگی جنسی در سرمایه داری جدید نیست، اساس این نظام مبتنی بر بردگی مزدی است. اما تشدید خشونت علیه زنان در مقیاس جهانی، رواج مجدد سنتهای عتیق مانند بازار برده فروشی زنان، از محصولات و نتایج سیاستهای نظم بردگی امروز است. 

 

در کنار توحش جهان سرمایه داری علیه زنان، مقاومت و اعتراض و اعتصاب علیه ستمکشی وسیع است. تظاهراتهای گسترده و جهانی زنان، به بهانه سخنان ضد زن و فاشیستی ترامپ، بیانگر پتانسیل عظیم این جنبش برای برافراشتن پرچم برابری زن و مرد در جوامع امروز است. این نیرو میتواند در خدمت یک تحول آزادیخواهانه و سوسیالیستی و تحقق برابری کامل زن و مرد باشد. مانع اساسی این جنبش افق حاکم بر آن است که تلاش دارد یا زنان را به نیروی اهداف ضد زن این یا آن جناح بورژوازی تبدیل کند و یا در بهترین حالت، اهداف آزادیخواهانه و برابری طلبانه این جنبش را در چهارچوب موقعیت برابر زنان در سیستم کنونی محبوس کند. فمینیسم رسمی تلاش میکند افق مبارزه زنان برای رهائی را به افقی سیستمی و تشدید رقابت میان زنان برای شرکت در قدرت و مدیریت محدود کند. آزادی زن و تحقق امر برابری زن و مرد در دنیای امروز، بیش از هر زمان نیازمند برافراشتن پرچم و افق سوسیالیسم و رهبران سیاسی سوسیالیست این جنبش است. 

 

در کشورهائی اسلام زده و سرمایه داری های تحت سلطه، از یکسو دستگاه مذهب و تازیانه قانون و ارتش ضد زن وسیله ارعاب جمعی زنان برای تن دادن به قوانین آپارتاید اسلامی است، و از سوی دیگر بیحقوقی مطلق در قلمرو قانون و جامعه، راه را برای استثمار خشن اقتصادی در محیطهای کار باز میکند. اگر بردگی جنسی در قرن بیست و یکم یک صنعت پر سود است، تنها نیاز سرمایه داری امروز به زن ستیزی و تداوم آنرا منعکس میکند. اگر اسلام سیاسی بعنوان یک جنبش ارتجاعی و زن ستیز، هویت و یک رکن مهم ایدئولوژی خود را فرودستی زن قرار داده و حجاب را به بیرق این جنبش بدل کرده است، بیانگر این واقعیت است که سرمایه داری امروز با آپارتاید جنسی، با بردگی زن، با نابرابری، با تبعیض خوانائی دارد و با اتکا به مذهب و مردسالاری، پرچمدار و مسبب فرودستی و ستمکشی زن است. جمهوری اسلامی ایران نمونه زن ستیزترین حکومتهای اسلامی در منطقه است که در جنگی روزمره با زنان و جنبش وسیع آزادی زن قرار دارد.   

 

سوسیالیسم نیاز زمانه است!

در ۸ مارس امسال باید علیه این بردگی و خشونت گسترده و ضد انسانی اعتراض کرد. بورژوازی و جنبشهایش هر روز جامعه را به عقب میبرند. متوقف کردن این واپسگرائی و پایان دادن به فرودستی و بیحقوقی زن، کار ما اردوی آزادیخواهی و برابری طلبی و جنبش سوسیالیستی طبقه کارگراست. در این راستا ضروری است بیش از هر زمان پرچم و سنت سوسیالیستی ۸ مارس را برفرازیم و اولا، با افق برابری بیقید و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعی بمیدان بیائیم و به کمتر از این رضایت ندهیم. ثانیا، نقطه سازش ها و موانع سر راه جنبش آزادی زن را قاطعانه افشا و منزوی کنیم. 

 

در ٨ مارس با صدائی رسا اعلام کنیم؛ سوسیالیسم نیاز فوری زمانه است! برابری بیقید و شرط زن و مرد همین امروز! اعلام کنیم آزادی و رهائی زن با نظم بردگی سرمایه قابل جمع نیست! اعلام کنیم زن ستیزی و آپارتاید جنسی موقوف! اعلام کنیم مسببین بردگی زن را سرنگون میکنیم! حکومت آپارتاید جنسی قابل اصلاح نیست و اگر هم باشد ما آنرا نمیخواهیم! اسلام اعم از بنفش و سیاه و سبز ضد زن است! در کشورهای اسلام زده خاورمیانه، زنان یک رکن اساسی هر تحول سیاسی و یک ستون جنبش سوسیالیستی آزادی جامعه اند. جنبش وسیع برابری زن و مرد در کشورهای اسلام زده پشتوانه مهمی برای افق یک خاورمیانه سکولار و سوسیالیست است! 

 

حزب کمونیست کارگری- حکمتیست به استقبال روز جهانی میرود و همصدا و در همبستگی با جنبش بین المللی حقوق زن در جهان، ٨ مارس را گرامی میدارد. حزب حکمتیست مبارزه برای برابری واقعی و اجتماعی زن و مرد را یک جبهه اصلی مبارزه خویش برای یک دنیای بهتر میداند و در ایران  برای سرنگونی حکومت اسلامی، حکومت آپارتاید جنسی و انحلال قوانین ضد زن مبارزه میکند!  

 

در ٨ مارس علیه فرودستی و بردگی زن، علیه تبعیض و آپارتاید جنسی، علیه نظام سرمایه داری و جمهوری اسلامی که مسبب دوام و بقای زن ستیزی است، اعتراض کنیم! حزب حکمتیست زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب را به برگزاری باشکوه مراسمهای روز جهانی زن فرا میخواند! 

 

نه به حجاب، نه به آپارتاید جنسی!

مرگ بر جمهوری اسلامی! 

زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

 

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست 

 

بهمن ۱۳۹۵ – فوریه ۲۰۱۷