»»
کینه و خشم سرمایه دا:  بیشتر از دو هفته است که محمود صالحی از
امنیت - سیوان كریمی:  بعد از حمله دولت آمریكا و ناتو به عراق
اتحاد و همبستگی رمز :  یک شنبه دوازدهم نوامبر امسال ساعت نه شب
کنفدراسیون اتحادیه ه: به: وزارت امور خارجه فدرال سوئیسسفارت جم
نامه اعتراضی اتحادیه:  ۱۵ نوامبر ۲۰۱۷، ژنو به جناب حسن روحانی
در باره ضرورت گسترش :  حاکمیت سرمایه بر تولید و منابع طبیعی جه
قرار مصوبه کنگره هشت:  الف- بر بستر تداوم حاکمیت ننگین جمهوری
به تحقق انقلاب کارگر: طبق موازین سازمانی، به طور روتین، کنگره
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
اعلامیه حزب حکمتیست::  تراژدی هولناک زلزله قلب صدها میلیون انس
اعلامیه حزب حکمتیست::  طبق اخبار منتشر شده ، نزدیکیهای ساعت ٢٢
پیام حسین مرادبیگی (:  با درودهای فراوان برگزاری کنگره هشتم ح
پلنوم ٣٦ کمیته مرکزی:  بعد از برگزاری کنگره هشتم حزب حکمتیست،
جامعه ایران به پیشرو:  ۱- گسترش قابل توجه اعتراضات و اعتصابات
کنگره اکتبر، کنگره :  کنگره اکتبر، کنگره هشتم حزب کمونیست کار
قطعنامه در باره اوضا:  ۱- حزب کمونیست کارگری - حکمتیست برای یک

اعلاميه كميته كردستان حزب حكمتيست درمورد دستگيريهاى اخير در شهرهاى كردستان

طى هفته هاى گذشته مقامات اطلاعاتى و امنیتی رژيم درشهرهاى كردستان و بويژه شهر سنندج بارديگر اقدام به دستگيرى فعالين كارگرى و اجتماعى از جمله "مظفر صالح نيا" عضو هيىت مديره اتحاديه آزاد كارگران و "هاشم رستمي"  فعال كارگري نموده اند. اين دور تكرارى و بی نتیجه از تهديد، احضار و دستگیری كه سياست هميشگى سركوبگران رژيم اسلامى در كردستان و ایران است نشان از ضعف و استیصال صاحبان قدرت از مهار و سرکوب نارضایتیهای عمومی بر علیه وضعیت موجود است و با به بند کشیدن صدای آزادیخواهی و برابری طلبی ، تنفر و انزجار جامعه از خود را دو چندان می نمایند.

 

رژيمى كه امنيت آن با هر صداى اعتراض و انتقاد كارگر حق طلب و جوان آزاديخواه  به خطر مى افتد ، عیان و مشخص است که دارای هیچگونه پایگاه و مشروعیتی در میان مردم و طبقه کارگر و زحمتکش در کردستان نیست و تنها بوسیله مشت آهنین سرکوب ، شکنجه زندان و اعدام سعی در نگاه داشتن و افزودن به عمر حاکمیت ننگین و سراپا جنایت و خونبارش است.

 

عمر ۳۷ ساله رژیم جمهوری اسلامی در کردستان نشان دهنده سرکوب سیستماتیک و هدفمند جامعه و هرگونه صدای اعتراض و نارضایتی است. منتسب نمودن  مردم ناراضى و دستگير شدگان به احزاب و سازمانهاى مخالف رژيم ، يك حربه بى مايه جنايتكاران براى مرعوب كردن جامعه  است .  اما اين ابزار سركوب و تهديد و بازداشت ديگر كارايي خود را از دست داده است . به شهادت ٣٧ سال قتل و كشتار و زندان و شكنجه رژيم در كردستان ، اين سياست نتوانسته است آتش خشم ونفرت مردم كردستان درمقابل جمهورى اسلامى را فرو نشاند و چه بسا بر خشم و کینه مردم نسبت به رژیم افزوده و سیاه چالهای قرون وسطایی جمهوری اسلامی را هم تبدیل به میدانی دیگر از مبارزه نموده است.

 

كارگران ، مردم زحمتكش كردستان !

جمهورى اسلامى خود عامل اصلى ناامنى در جامعه است . ٣٧ سال حاکمیت ننگین این حافظان منافع سرمایه جز فقر، بیکاری ، اعتیاد ،فحشا هیچگونه دستاورد دیگری برای کارگران و زحمتکشان در کردستان بهمراه نیاورده است.عليرغم امكانات وسيع سركوبگرانه و توازن قواى بشدت نامساعد، جمهورى اسلامى هنوز از تحرك هر جوان و دادخواهى هر فعال كارگرى سراسيمه شده و دست به بازداشت و تهديد و ارعاب مى زند . اين نشانه شكست سياست سركوب در كردستان و ترس و وحشت از نیروی مردم متحد در براندازی این نظام  متوحش سرمایه سالار است . نبايد بيش از اين به جمهورى اسلامى اجازه داد كه چنين افسارگسيخته زندگى عادى معترضين را با زندان و سوق دادن به اعتصاب غذا و اجبار در ترك محل زندگى ، به نابودى بكشاند.

 صدای آزادیخواهی و برابری طلبی را نمی تواند در بند نمود متحدانه عليه موج جديد بگير وببند و دستگيريهاى اخير بايستيد و به هر شيوه كه برايتان ممكن است در محلهای کار و زیست صداى اعتراض خود به اين اقدام سركوبگرانه جمهورى اسلامى و حمایت از زندانیان سیاسی  را بلند كنيد.

 

كميته كردستان حزب حكمتيست 

٢٣ ژوئن 2016